Ważne informacje dla rodziców- zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice !!!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  , od 25.03.2020 r. do 10.04.2020r.zostały wprowadzone nowe przepisy w zasadach prowadzenia nauczania zdalnego.

Przebieg nauczania zdalnego:

- proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie wg obowiązującego planu lekcji,

- nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania w danej klasie w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie,

- przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierały kolejne treści z podstawy programowej,

- uczniowie klas I-VIII będą otrzymywali zadania przez e-dziennik zakładka „Zadanie domowe” i na platformie Google Classroom , codziennie do godz.10.00.( Zarówno nauczyciele jak i Państwo oraz uczniowie, jesteśmy w trakcie testowania pracy w Google Classroom ale jeśli opanujemy pracę w tej aplikacji zrezygnujemy z podawania materiałów, zadań przez e-dziennik),

- dzieci na zadaną pracę będą miały cały dzień, nie ma określonej pory do nauki. Uczeń, który w dowolnym momencie dnia przekaże nauczycielowi informacje, że odebrał zadania będzie traktowany jako obecny. Frekwencja i tematy zajęć będą zapisywane w dzienniku elektronicznym.

- uczniowie objęci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi , logopedycznymi oraz zajęciami rewalidacyjnymi , informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia będą mieć przekazaną informację przez e-dziennik w informacji dla rodziców,

- konsultacje, rozwiązywanie problemów, pytania uczniów i rodziców - kontakt z nauczycielami w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz 16.00-17.00  przez platformę Google Classroom,  e-dziennik lub inne ogólnodostępne komunikatory.

- w ciągu kilku dni opracujemy system oceniania uczniów oraz formy przesyłania prac do uczących nauczycieli - w razie potrzeby udostępnimy pocztę służbową nauczycieli.

 

Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Czas w którym jesteśmy , wymaga od nas wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu rodzice wkładają w wychowanie i edukację swoich dzieci szczególnie teraz, kiedy wielu łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Prosimy pamiętać:

1.     Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2.     Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

3.     W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Edukacja przedszkolna

- nauczyciele informują rodziców dzieci przedszkolnych o zadaniach oraz dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, poprzez e-dziennik, platformę Classroom i komunikatorze społecznościowym przypisanym dla danej grupy.

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

 

 

                                                                                                                              Powodzenia!

Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                 Jan Suchecki